Reklamačný poriadok

Na stiahnutie Reklamačný protokol

 

Pre fyzické osoby (nepodnikateľov) platí:

Spoločnosť REMESPLUS Industry, s.r.o. týmto Reklamačným poriadkom v súlade s §18, ods.1 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje odberateľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, so zákonom č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


 

Pre podnikateľov (FO a PO) platí:

Spoločnosť REMESPLUS Industry, s.r.o. sa riadi pri zmluvných vzťahoch s podnikateľmi Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Oblasť platnosti

 

Reklamačný poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov firmy REMESPLUS Industry, s.r.o., ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú reklamačného konania. Je záväzná aj pre kupujúceho. Osobným prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

 

Reklamačné konanie predstavuje spôsob uspokojenia potrieb zákazníka v prípade nevyhovujúceho tovaru, alebo služby, alebo inej odchýlky kvality a kvantity od požadovaného štandardu tak, aby sa počas konania zabezpečilo:

- účelné, pružné, technicko-technologické a obchodné vyriešenie reklamácie

- informovanie dodávateľa o nezhodách

- seriózne informovanie zákazníka o tom, kde sa stala chyba a ako v budúcnosti zabrániť opakovaniu nedostatkov

- vytváranie a udržiavanie dobrého meno nášho portfólia predávaných výrobkov v priamom kontakte so zákazníkom.

 

Reklamácia sa vybavuje počas otváracej doby v prevádzke, kde bola služba poskytnutá (alebo bol tovar zakúpený):

Meno a adresa prevádzky: REMESPLUS Industry, s.r.o., Barčianska 66, 040 01 Košice

Reklamáciu vybavuje (meno, funkcia, kontakt): Františka Dudášová, konateľ, mobil: 0905297817

Vzhľadom k tomu, že reklamácia vždy znamená nebezpečenstvo vzniku neproduktívnych nákladov je prípustná len písomná forma komunikácie pri reklamačnom konaní.

K reklamačnému konaniu je potrebné vždy predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru, pokladničný doklad).

 

Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar zodpovedá objednanému množstvu a akosti.

Predávajúci zodpovedá za poškodenia tovaru, ktoré vznikli pred prevzatím tovaru kupujúcim.

Predávajúci nezodpovedá za chýbajúce množstvo tovaru v kartóne, ku ktorému došlo zo strany výrobcu tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené zlou manipuláciou a nesprávnym uskladnením tovaru.

 

Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci pri osobnom odbere tovaru je povinný skontrolovať si tovar pred jeho prevzatím, druh tovaru, množstvo a prípadné zjavné vady.

Kupujúci pri dodaní tovaru je povinný vizuálne skontrolovať druh tovaru, množstvo a prípadné zjavné vady.

 

Spôsob objednávania tovaru

 

Objednávku je možné zhotoviť osobne v spoločnosti REMESPLUS Industry, s.r.o. alebo telefonicky, čo treba potvrdiť e-mailom (industry@remesplus.sk). Pred ukončením objednávky si kupujúci musí ešte raz prekontrolovať správnosť objednaného tovaru (druh a množstvo ) pred odoslaním objednávky, potvrdzuje záväzne jeho prevzatie, ktoré nebude možné vrátiť späť.


 

Pri objednávke osobne kupujúci vie objednávku skonzultovať ihneď pri jej vystavovaní a nezrovnalosť nahlásiť pracovníkovi spoločnosti, ktorý objednávku prijíma. Ukončenie objednávky potvrdzuje jej záväznosť ústne.


 

Záručná doba

 

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávajúcom tovare (obale, alebo návode k nemu pripojenom) vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručnú reklamáciu treba uplatniť najneskôr posledný deň záručnej doby.

 

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti) a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo predávajúci zabezpečí opravu daného tovaru v lehote 30 dní. Ak nie je možné realizovať vybavenie reklamácie týmto spôsobom, predávajúci vyplatí finančnú sumu vo výške kúpnej sumy tovaru.

 

Dĺžka záručnej doby, alebo doba trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru je vyznačená na obale. V prípade, ak záručná doba nie je vyznačená, ani na obale, ani na záručnom liste alebo zmluve, platí záručná doba na základe ustanovení výrobcu o vhodnej dĺžke používaním výrobku pre definovaný účel použitia.

 

Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dodania tovaru na miesto určenia.

 

Dary

 

Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka odberateľovi (kupujúcemu) k predaného tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na odberateľovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady.


 

Postup reklamácie

Pri zistení nedostatkov a skrytých vád je kupujúci povinný uplatniť si reklamáciu do 2 pracovných dní osobne v mieste zakúpenia/objednania tovaru alebo telefonicky na čísle 055/ 729 57 81, alebo na uvedených kontaktoch na stránke https://industry.remesplus.sk/.

 

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné predložiť

  • doklad o kúpe (faktúru), resp. číslo faktúry (pri telefonickom hlásení reklamácie).

  • Tovar musí spĺňať všetky podmienky pre záručnú reklamáciu (nepoškodený tovar, nepoškodený živelnou udalosťou a pod.)

 

Pri zistení nedostatkov je predávajúci povinný vypísať Reklamačný protokol (formulár č.1). Reklamačný list musí obsahovať: názov prevádzky, číslo dokladu (faktúry), názov tovaru a jeho množstvo. Reklamačný list musí byť potvrdený menom kupujúcim a predávajúcim a dátumom prevzatia reklamácie od kupujúceho. Vystavuje sa v dvoch rovnopisoch, originál ostáva kupujúcemu, kópia ostáva kupujúcemu.

 

Reklamáciu vyhodnotí predávajúci buď ako uplatnenú alebo neuplatnenú. Z komerčného hľadiska sa predávajúci snaží vybaviť reklamáciu k spokojnosti oboch strán. Reklamácia bude riešená:

  1. Výmenou tovaru za nový tovar (ak sa nachádza v sklade)

  2. Dobropisom (vrátením peňazí)

  3. Reklamácia môže byť neuznaná, ak a jedná o hrubé porušenie zmluvy/ objednávky – nezaplatenie za tovar, úmyselné poškodenie tovaru, ...)

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť po prijatí tovaru do spoločnosti REMESPLUS Industry s.r.o. ihneď, maximálne do 3 pracovných dní, v zložitých prípadoch do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Reklamáciu môže predávajúci vybaviť aj bez prijatia tovaru do spoločnosti, ak sa jedná o tovar väčších rozmerov, prípadne ak je tovar už nemožné vrátiť.

 

O doriešení reklamácie bude kupujúci informovaný formou SMS, mailom, poštou ,alebo telefonicky.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou mailom na dudasova@remesplus.sk o nápravu. Predávajúci je povinný žiadosť vybaviť do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.

 

Od 1. februára 2016 funguje na Slovensku nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č.391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS). Zoznam subjektov ARS je vedný Ministerstvom hospodárstva SR a je na stránke www.mhsr.sk.

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

Príslušným subjektom na ARS je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná právnická osoba zapísaná v zozname, na ktoré sa v prípade problému s predávajúcim môžu spotrebitelia obrátiť v

prípade, že majú problém so zakúpeným výrobkom alebo službou. Subjekty riešia spor mimosúdne, proces je menej formálny, pričom však musia dodržať postup upravený v zákone.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.